събота, 6 юни 2009 г.

Разводът по взаимно съгласие


След навършване на 3 години от сключване на брака, съпрузите могат да подадат молба за развод по взаимно съгласие в Районния съд по местоживеене. Съгласно формулировката на СК взаимното съгласие трябва да е сериозно и непоколебимо.


Ако заявят такова съгласие в молбата си и в съдебно заседание, съдът допуска развода без да издирва мотивите за прекратяване на брака.Понастоящем разводът по взаимно съгласие е уреден в чл. 100 от Семейния кодекс (СК), в проекта за нов семеен кодекс. Разглеждан в момента от Народното събрание е предвиден в чл. 52. Единствената разлика в режима ще бъде, че отпада предвиденият 3-годишен срок от сключване на брака, за да може да се предяви молбата в съда.

Заедно с молбата съпрузите трябва да представят и своето споразумение относно следните въпроси:

1. Упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата

Тук трябва да се изложи кой от двамата родители ще упражнява родителските права. Искам да отбележа, че на другия родител родителските права не се отнемат с това. Именно за това трябва да се уточни и режим на лични отношения между него и децата. Стандартният режим е да взима децата при себе си през две седмици за събота и неделя, както и 1 месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на другия родител.

Възможно е родителите да се споразумеят за други подробности относно режима на лични отношения: при кого ще празнува детето Коледа и Великден, рожден ден, че детето ще прекарва половината от Коледната и Великденската ваканция при родителя, неупражняващ родителските права и други подобни. По принцип родителските права се предоставят на майката, но не е изключено да ги поеме и бащата.
Издръжката се дължи от родителя, който не упражнява родителските права. Тя трябва да е съобразена с нуждите на детето и възможностите на родителя. Минималният размер на издръжката е 40 лева на месец.

2. Имуществените отношения, ползването на семейното жилище и издръжката между съпрузите

Ако има недвижими имоти, МПС, дялове в търговски дружества, еднолични търговци и банкови влогове, придобити по време на брака и представляващи семейна имуществена общност, в споразумението съпрузите могат да разпределят собствеността помежду си или да ги оставят в съсобственост в дялове по 50%. В последния случай, след развода разпореждането с тези вещи и влогове ще става само със съгласието и участието на двамата съпрузи.

Движимите вещи, придобити по време на брака не е необходимо да бъдат разпределяни със споразумението, но ако желаят съпрузите могат да го направят за вещите на по-висока стойност. Ако вече са се разбрали кой какво ще вземе, могат да отбележат в споразумението, че движимите вещи са разделени извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

Издръжка между съпрузите се дължи ако единият от тях е неработоспособен или безработен, съгласно съдебната практика, но може да се уговори в споразумението за развод по взаимно съгласие и за работоспособен съпруг. Издръжка се дължи за срок от 3 години, ако не е уговорен по-дълъг срок. Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак. Но, ако бившият съпруг, който дължи издръжка встъпи в нов брак, задължението му остава. Издръжка между съпрузите по принцип не се уговаря, само издръжка за децата.

Семейното жилище може да е семейна имуществена общност, но може и да е индивидуална собственст на единия съпруг или на негови роднини. В споразумението се уговаря кой от двамата съпрузи ще го използва и евентуално за какъв срок. Може да се ползва и от двамата съпрузи, стига те да се споразумеят за това.

3. Фамилното име

Ако единият съпруг е приел при встъпването в брак фамилното име на другия или го е добавил с тире към своето, в споразумението трябва да се впише ще го запази ли или ще носи предбрачното си име след развода.

Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са защитени, съдът дава срок за изправяне на нередностите в споразумението. Ако не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

Когато споразумението е пълно и интересите на децата са защитени с подходящо жилище и среда, по-голям родителски капацитет на родителя, на който се предоставят родителските права и т.н., съдът допуска развода.

В проекта за нов СК е предвидено следното съдържание за споразумението между съпрузите: „Местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Предвидено е за изготвяне на споразумението съпрузите да потърсят услугите на медиатор, както и съдът да потърси становище от Дирекция "Социално подпомагане" при проверката дали са защитени добре интересите на децата.

Искове относно упражняването на родителските права и издръжката на децата след прекратяване на брака по взаимно съгласие се допускат при изменение на обстоятелствата.

След допускане на развода по закон бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят всички изгоди, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени по време на брака. Т.е. завещанията и застраховките "живот" направени в полза на бивш съпруг отпадат по силата на закона след развода. След това естествено, при желание бившите съпрузи могат да ги подновят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар