вторник, 8 септември 2009 г.

Заради отрицателния прирас-намаляваме с 34 хил. души годишно


За една година в резултат на отрицателния естествен прираст и отрицателното външномиграционно салдо населението намалява с близо 34 хил. души, или с 0.4%.

Жените продължават да бъдат по-голямата част от населението 51.6%., отчитат от Националния статистически институт в статистическата си панорама за 2008 г.

За миналата година са регистрирани 78 283 родени деца, от които 77 712, или 99.3%, са живородени. В сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 2 363, а спрямо 2001 г. - с 9 хиляди деца.
През 2008 г. в България броят на умрелите е 110 523 души и е с 2 481 по-малък от този през 2007 г., а коефициентът на обща смъртност (14.5‰) e намалял с 0.3%. В сравнение с европейските страни равнището на общата смъртност на населението в България е доста по-високо, отчитат от института. За по-голямата част от страните на Европа нивото на смъртността е в границите между 9.0 и 10.2‰ докато за България е 14.5‰.

Регистрираните юридически бракове за 2008 са 27 722 и са с 2 хил. по-малко от предходната година. През 2008 г. коефициентът на икономическа активност за възрастовата група 15 - 64 навършени години достига 67.8% при 60.9% в началото на разглеждания период. Икономическата активност на мъжете е по-висока от тази на жените в граници от 8.9 до 9.6 проценти пункта през периода 2003 - 2008 г., като през последната година разликата е 9.4 процентни пункта.

Коефициентите на икономическа активност за възрастовата група 15 - 64 години по пол са съответно 72.5% за мъжете и 63.1% за жените. За периода 1999 - 2008 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства от 1 502 на 3 502 лв., или 2.3 пъти.

През последните три години се наблюдава увеличение на броя и относителния дял на децата в предучилищна възраст (3 - 6 г.). Броят на децата в детските градини също нараства, като за периода 2000 - 2008 г. нарастването е 6.0%.

Делът на предприятията, които имат достъп до интернет е нараснал с 8% спрямо предходната 2007 година. Най-чувствително е увеличението в малките и средните предприятия (11 и 3%), докато големите компании с над 250 заети отбелязват лек спад от 1% в осигуряването на интернет достъп на служителите си.

Общата характеристика на престъпността в страната през 2008 г. не се различава съществено от предходните години. Полицията е регистрирала 122 693 криминални и икономически престъпления, като в сравнение с 2000 и 2007 г. се отбелязва намаление със 17.9 и 5.2%.

Общоопасните престъпления са на първо място по брой и относителен дял в съвкупността на наказаната престъпност. През 2008 г. са завършили с осъждане 11 851 престъпления, което е с 34.0% повече спрямо предходната година. Делът им в наказаната престъпност е 37.3% (при 53.3 и 43.1% съответно за 2000 и 2007 г.).

През 2008 г. търговският сектор се развива с положителни, но относително забавени темпове под влияние на настъпилите негативни тенденции в международната икономическа обстановка. По предварителни данни произведената брутна продукция през годината по текущи цени надхвърля 15 074 млн. лв., като по съпоставими цени е осигурен ръст от 2.9% в сравнение с предходната година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар